Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tekstbureau Typisch Fem

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
– Opdrachtnemer: Tekstbureau Typisch Fem
– Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever

2. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.
c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offertes en offertekosten

a. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
b. ​Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand.
c. ​De Opdrachtnemer is nooit verplicht opdrachten van de Opdrachtgever aan te nemen en/of uit te voeren.
d. De Overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de Opdrachtnemer heeft aanvaard, hetzij doordat de Opdrachtnemer een opdracht en/of offerte van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
e. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. De Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
b. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer te verstrekken.
c. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Concepttekst en eenmalige herziening

a. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
b. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

6. Tussentijdse wijziging van de opdracht

a. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
b. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is de Opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. De Opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
c. In geval van overmacht bij de Opdrachtnemer zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de Opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De Opdrachtgever heeft de verplichting om van de Opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

7Geheimhouding

a. De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever waarvan de Opdrachtnemer weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.
b. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. De Opdrachtgever heeft de plicht geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij aanvaardt de eventuele aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
b. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen iedere eventuele aansprakelijkheid op grond van de huidige en/of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer.
c. Indien wordt geoordeeld dat de Opdrachtnemer geen beroep op het voorgaande toekomt, is de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

9. Auteursrechten

a. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de Opdrachtnemer.
b. De Opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
c. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 9b behoudt de Opdrachtnemer zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
d. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht aan de Opdrachtnemer melden en de Opdrachtnemer moet deze bezwaren aanvaarden.
e. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de Opdrachtnemer krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
f. Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer wordt beschouwd:
– publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
– hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
– aantasting van zijn werk;
– publicatie zonder naamsvermelding.

10. Betaling

a. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de Opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen.
b. De betalingsverplichting geldt ook als de Opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
c. De betalingstermijn van de factuur is vijftien dagen na factuurdatum.
d. De door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief btw en eventuele kosten.

11. Geschillen

a. Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.
c. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Opdrachtnemer.

Tekstbureau Typisch Fem
Schijndel
KvK nummer: 56775628

Menu